Veiklos ataskaitos

2022 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
 • Teikėme pastabas ir pasiūlymus nustatant vilkų sumedžiojimo limitą.
 • Dalyvavome renginiuose, TV ir radijo laidose, teikėme komentarus žurnalistams.
 • Skleidėme duomenis ir informaciją visuomenei apie vilkus.
 • Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome darbo grupėse ir pasitarimuose.
Finansai

Pajamos 2022 metais:

 • 1259,82 EUR gyventojų pajamų mokesčio 1,2% parama
 • 50 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama

Iš viso: 1309,82 EUR

Išlaidos 2022 metais:

 • 283 EUR už domenus ir svetainių talpinimą
 • 84 EUR mokesčių

Iš viso: 366,69 EUR

Parsisiųskite 2022 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 83 KB).

2021 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
Finansai

Pajamos 2021 metais:

 • 1580,92 EUR gyventojų pajamų mokesčio 1,2% parama
 • 220 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama

Iš viso: 1800,92 EUR

Išlaidos 2021 metais:

 • 299 EUR už audio mikrofoną filmavimui
 • 159 EUR už domenus ir svetainių talpinimą
 • 108 EUR mokesčių ir smulkių išlaidų

Iš viso: 565,85 EUR

Projektinė veikla

GAA “Baltijos vilkas” buvo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto “Aplinkosaugos srities NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stiprinimas” partneris.

Vykdant projekto įsipareigojimus 2020 metais buvo nusamdytas darbuotojas, kuris dirbo 320 valandų projekto veiklose.

Už šį darbą gauta 4611,33 EUR pajamų (dalimis – 2020 ir 2021 metais), kurios skirtos darbo užmokesčiui su mokesčiais bei apmokėti buhalterines paslaugas.

Parsisiųskite 2021 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 81 KB).

2020 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
Finansai

Pajamos 2020 metais:

 • 1913,54 EUR gyventojų pajamų mokesčio 1,2% parama.
 • 845 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.

Iš viso: 2758,54 EUR.

Išlaidos 2020 metais:

 • 490 EUR už atributiką (ženkliukų dizainą ir gamybą)
 • 120 EUR už darbų saugos dokumentų paketą
 • 95 EUR už domenus ir svetainių talpinimą
 • 80 EUR banko mokesčių
 • 65 EUR kitų smulkių išlaidų

Iš viso: 850 EUR.

Projektinė veikla

GAA “Baltijos vilkas” yra Europos socialinio fondo finansuojamo projekto “Aplinkosaugos srities NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose stiprinimas” partneris.

Vykdant projekto įsipareigojimus 2020 metais buvo nusamdytas darbuotojas, kuris dirbo 320 valandų projekto veiklose.

Už šį darbą gauta 4611,33 EUR pajamų (dalis – 2021 metais), kurios skirtos darbo užmokesčiui su mokesčiais bei apmokėti buhalterines paslaugas.

Parsisiųskite 2020 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 110 KB).

2019 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
Finansai

Pajamos 2019 metais:

 • 1714,72 EUR gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 237,15 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.
 • 80 EUR už paskaitas

Iš viso: 2031,87 EUR.

Išlaidos 2019 metais:

 • 199 EUR už patalpų Pėdsekystės kursams nuomą
 • 196 EUR už domenus ir svetainių talpinimą
 • 104 EUR už rankų darbo megztas kurmių lėles mokomajai-švietėjiškai programai
 • 70 EUR už narystę Aplinkosaugos koalicijoje
 • 120 EUR kitų išlaidų (banko mokesčiai ir kitos smulkmenos).

Iš viso: 688,74 EUR.

Parsisiųskite 2019 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 104 KB).

2018 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
Finansai

Pajamos 2018 metais:

 • 2216,92 EUR gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 207 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.

Iš viso: 2423,92 EUR.

Išlaidos 2018 metais:

 • 555 EUR už dalomąją medžiagą renginiams (atvirukai, lipdukai ir kt.).
 • 470 EUR už projektorių Pėdsekystės kursams Vilniuje.
 • 425 EUR už Vilko lankstinuko papildomo tiražo spausdinimą.
 • 220 EUR už patalpų Pėdsekystės kursams nuomą.
 • 170 EUR kitų išlaidų (domenai, kuras, banko mokesčiai, smulkmenos).

Iš viso: 1840,84 EUR.

Parsisiųskite 2018 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 1.8 MB).

2017 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
Finansai

Pajamos 2017 metais:

 • 1500,51 EUR gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 125 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.
 • 101 EUR už paskaitas.

Iš viso: 1726,51 EUR.

Išlaidos 2017 metais:

 • 410 EUR už patalpų Pėdsekystės kursams nuomą.
 • 390 EUR už atributikos renginiams gaminimą.
 • 300 EUR už prizą Vilkų kino festivalyje.
 • 145 EUR už narystę Aplinkosaugos koalicijoje.
 • 130 EUR už viešinimo ir reklamos paslaugas.
 • 70 EUR už 10-mečio gimtadienio tortą.
 • 180 EUR kitų išlaidų (kuras, mokesčiai, smulkmenos).

Iš viso: 1627,58 EUR.

Parsisiųskite 2017 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 1.6 MB).


2016 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
 • Sausio-vasario mėnesiais vykdėme akciją „Vilkai kalba“: Vilniuje surengėme tris vilkų „piketus“, keturis susitikimus-paskaitas „Etnobare“, Kaune surengėme vieną vilkų „piketą“. Sukūrėme socialinės reklamos filmuką „Vilko ir avies pokalbis“, kurį rodėme „Vilkai kalba“ akcijos susitikimuose, paskelbėme internete.
 • Rengėme nemokamus pėdsekystės kursus Kaune.
 • Organizavome ir dalyvavome renginiuose, skleisdami gamtosaugines idėjas: dalyvavome Vilkmergės mūšio minėjimo renginyje Deltuvoje, surengėme iškylą miške darželio „Vaikystės sodas“ vaikams, dalyvavome pamokoje Vilniaus tarptautinėje mokykloje pasakodami apie vilkų svarbą ekosistemose, rėmėme Vaikų ir jaunimo kino forumo „Gamtos dienos“ stovyklą.
 • Tęsėme pasipriešinimą naktinių taikiklių įteisinimui. Rengėme piketą, rašėme raštus, skatinome visuomenės pozicijos išreiškimą. Bendromis pastangomis pasiekėme, kad naktiniai taikikliai nebuvo įteisinti.
 • Tęsėme „Saugios avies“ iniciatyvą: dalyvavome Ūkininko dienoje, pristatydami iniciatyvą „Saugi avis“ ir kalbėdami apie žalos prevencijos priemones; dalyvavome renginyje Tauragėje „Saugi avis vilkų gyvenamojoje teritorijoje. Misija (ne)įmanoma?“, pristatėme iniciatyvą „Saugi avis“; skaitėme pranešimą „Vilkas ir ūkininkas: ar galima taika?“ Vilniaus kolegijoje vykusioje konferencijoje „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“; rašėme komentarus po straipsniais apie vilkų padarytą žalą, rašėme savo straipsnius apie apsaugos priemones; susitikome su ūkininkais aptarti žalos prevencijos klausimų.
 • Išvertėme svetainę www.saugiavis.lt į anglų kalbą.
 • Atnaujinome skundą Europos Komisijai dėl Lietuvos politikos stumbrų atžvilgiu, pateikėme atsakymą į Europos Komisijos ketinimą nutraukti skundo nagrinėjimą.
 • Pateikėme skundą teismui, kai atvejo, kai už galūnės spąstais buvo sugauta ūdra, aplinkosaugininkai neįvertino kaip Medžioklės taisyklių pažeidimo. Teismas atmetė skundą dėl formalių priežasčių. Išsiaiškinome, kokius veiksmus turėjome atlikti, kad tokią situaciją galėtume apskųsti teismui.
 • Pateikėme pranešimus Regionų aplinkos apsaugos departamentams apie internete galimai be leidimų parduodamus vilko ir lūšies kailinius, kailį, kaukolę. Mažiausiai dėl vieno iš mūsų pranešimų asmeniui buvo paskirta bauda.
 • Iškėlėme problemą, kad gamtininkų rengiami ir Aplinkos ministerijos tvirtinami gamtotvarkos planai prieštarauja Buveinių direktyvai, kai juose kaip gamtotvarkos priemonė numatomas miškinių kiaunių ir šeškų naikinimas.
 • Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome darbo grupėse ir pasitarimuose.
Finansai

Pajamos 2016 metais:

 • 2322,52 EUR gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 415 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.
 • 31 EUR už paskaitą.

Iš viso: 2768,52 EUR.

Išlaidos 2016 metais:

 • 700 EUR už filmuko „Vilko ir avies pokalbis“ sukūrimą.
 • 340 EUR už viešinimo ir reklamos paslaugas Facebook tinkle.
 • 176 EUR už patalpų Pėdsekystės kursams nuomą.
 • 115 EUR už prizą „Gintarinis žaltys“ konkursui.
 • 104 EUR už svetainės talpinimo ir kitas interneto paslaugas.
 • 96 EUR akcijos „Vilkai kalba“ išlaidų.
 • 130 EUR kitų išlaidų (kuras, mokesčiai, smulkmenos).

Iš viso: 1661,63 EUR.

Parsisiųskite 2016 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 600 KB).


2015 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai
 • Vystėme iniciatyvą “Saugi avis”: sukūrėme ir pildėme svetainę http://www.SaugiAvis.lt, rengėme seminarus nuo vilkų kentėjusiose savivaldybėse, bendravome su ūkininkais ir apsaugos priemonių žinovais, rinkome ir dalinomės informacija.
 • Kartu su Aplinkos ministerija dirbome ir pasiekėme, kad Žemės ūkio ministerija įtrauktų vilkų žalos prevencijos finansavimą į Kaimo plėtros programos priemones.
 • Aktyviai priešinomės naktinių taikiklių įteisinimui. Teikėme peticiją, rengėme raštus, dalyvavome svarstymuose ir viešuose debatuose, skatinome visuomenės pozicijos išreiškimą. Bendromis pastangomis pasiekėme, kad naktiniai taikikliai nebuvo įteisinti.
 • Pateikėme skundą Europos Komisijai dėl Lietuvos politikos stumbrų apžvilgiu.
 • Pateikėme skundą Europos Komisijai dėl teismo sprendimo, užkertančio kelią NVO skųsti Lietuvos teismams ministro įsakymus.
 • Aktyviai dalyvavome siekiant, kad šakalas nebūtų įtrauktas į invazinių rūšių sąrašą ir nebūtų medžiojamas visus metus, užmezgėme bendradarbiavimą su tarptautine šakalų apsaugos organizacija GOJAGE.
 • Dalyvavome tarptautinėje konferencijoje “Mensch, Wolf!”, vykusioje Wolfsburge.
 • Kartu su Lietuvos karo akademijos keliautojų klubu organizavome dviejų dienų žygį-renginį “Vilkų dienos ir naktys Labanore”.
 • Analizavome vilkų ir lūšių apskaitos duomenis, pristatėme savo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas Valstybinei miškų tarnybai, Aplinkos ministerijai bei visuomenei.
 • Rengėme nemokamus Pėdsekystės kursus Kaune.
 • Teikėme savo nominaciją Lietuvos gamtos fotografijos konkurse „Gintarinis žaltys“ už gražiausią laisvėje gyvenančios plėšriojo žinduolio nuotrauką.
 • Rėmėme Vaikų ir jaunimo kino forumo “Gamtos dienos” stovyklą.
 • Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome įvairiose darbo grupėse ir pasitarimuose, teikėme pastabas teisės aktams ir kitiems sprendimams.
Finansai

Pajamos 2015 metais:

 • 2346,35 EUR gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 260 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.

Iš viso: 2606,35 EUR.

Išlaidos 2015 metais:

 • 476,58 EUR lankstinuko “Vilkas” papildomo tiražo (1000 egz.) spausdinimui.
 • 299 EUR patalpų Pėdsekystės kursams nuomai.
 • 260 EUR renginio “Vilkų dienos ir naktys Labanore” organizavimui.
 • 140 EUR interneto paslaugoms.
 • 131 EUR atributikos (antsiuvų) gamybai.
 • 69 EUR http://www.SaugiAvis.lt svetainės turinio vertimui į anglų kalbą.
 • 52,03 EUR prizui “Gintarinis žaltys” konkursui.
 • 237,78 EUR kitų išlaidų.

Iš viso: 1665,39 EUR.

Planai 2016 metams
 • dirbti su savivaldybėmis ir ministerijomis, kad būtų aktyviau išnaudojamos galimybės remti gyvulių apsaugos priemonių diegimą;
 • siekti gyvūnijos apsaugos teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo kontrolės stiprinimo;
 • parengti https://www.vilkai.lt svetainės anglišką versiją;
 • vykdyti visuomenės švietimą ir stambiųjų plėšrūnų priimtinumo didinimą;
 • į gamtos pažinimo bei gamtos apsaugos veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės narių: skatinti savanorių dalyvavimą apskaitose, organizuoti pėdsekystės kursus, paskaitas ir seminarus, ieškoti naujų priemonių ir būdų;
 • įvairiais būdais skleisti gamtosaugos idėjas.

Parsisiųskite 2015 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 155 KB).


2014 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai 2014 m.
 • Surengėme cafè scientifique formato renginį-diskusiją „Nepatogi gamta. Vilkas: žinomas nepažįstamas“.
 • Kiaulių maro istorijoje atstovavome ir gynėme gamtosauginį interesą. Parengėme ir įteikėme peticiją prieš šernų naikinimą.
 • Prisidėjome prie to, kad Medžioklės taisyklėse būtų įtvirtinti pakeitimai, susiję su laukinių žvėrių šėrimu (atskirtas viliojimas nuo šėrimo, apriboti kiekiai, uždrausti nenatūralūs pašarai).
 • Toliau rengėme nemokamus Pėdsekystės kursus Kaune.
 • Teikėme savo nominaciją Lietuvos gamtos fotografijos konkurse „Gintarinis žaltys“ už gražiausią laisvėje gyvenančios plėšriojo žinduolio nuotrauką.
 • Dalyvavome Vilko apsaugos planą parengusioje darbo grupėje. Planas patvirtintas aplinkos ministro rugpjūčio 28-os dienos įsakymu.
 • Prisidėjome prie Petro Abukevičiaus sodyboje-muziejuje vykusio tradicinio, jau dešimtojo, vaikų ir jaunimo kino forumo „Gamtos kino dienos“ surengimo.
 • Vykome pas nuo vilkų nukentėjusius ūkininkus, rinkome ir teikėme jiems informaciją.
 • Bendradarbiaudami su tvorų gamintojais viename nukentėjusiame ūkyje įrengėme eksperimentinį aptvarą veršelių apsaugai.
 • Stumbrų apsaugos plano kūrimo ir tvirtinimo procese teikėme pastabas, dalyvavome pasitarimuose ir diskusijose, publikavome straipsnius ir kitaip atstovavome laisvųjų stumbrų populiacijos apsaugos ir būklės gerinimo interesus.
 • Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome įvairiose darbo grupėse ir pasitarimuose, teikėme pastabas teisės aktams ir kitiems sprendimams.
Finansai 2014 m.

Pajamos 2014 metais:

 • 6981,41 LTL gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 590 LTL ir 500 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.

Iš viso: 9297,81 LTL.

Išlaidos 2014 metais:

 • 1000,04 LTL už apdovanojimų statulėles renginiui “Gamtos dienos”.
 • 389,89 LTL už įsteigtą prizą “Gintarinis žaltys” konkursui.
 • 351,20 LTL renginio “Nepatogi gamta” organizavimui (spausdinimo ir patalpų išlaidos).
 • 250 LTL Aplinkosaugos koalicijos nario mokestis.
 • 239,58 LTL už svetainės www.vilkai.lt talpinimą.
 • 231,96 LTL už svetainės www.saugiavis.lt talpinimą.
 • 140 LTL kanceliarinės išlaidos.
 • 582,80 LTL kitos išlaidos (kuras, autobusų bilietai, banko mokesčiai ir t.t.).

Iš viso: 3185,36 LTL.

Planai 2015 metams
 • plėsti iniciatyvą “Saugi avis” ir kartu su ūkininkais ieškoti geriausių būdų apsaugoti gyvulius nuo vilkų;
 • vykdyti visuomenės švietimą ir stambiųjų plėšrūnų priimtinumo didinimą;
 • siekti deramos laisvųjų stumbrų apsaugos;
 • į gamtos pažinimo bei gamtos apsaugos veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės narių: skatinti savanorių dalyvavimą apskaitose, organizuoti pėdsekystės kursus, paskaitas ir seminarus, ieškoti naujų priemonių ir būdų;
 • skleisti gamtosaugos idėjas.

Parsisiųskite 2014 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 1,8 MB).


2013 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai 2013 m.
 • Delegavome apie 70 savanorių į Generalinės miškų urėdijos organizuotą kasmetinę vilkų ir lūšių apskaitą, kurioje savanoriai stebėjo apskaitą, rinko papildomus duomenis ir informaciją apie plėšrūnus.
 • Pasiekėme, kad apskaitoje pradėti pildyti žemėlapiai (kaip iki tol sėkmingai darė mūsų deleguoti savanoriai), kurie buvo svarbūs ir naudingi atliekant duomenų analizę ir apibendrinimą.
 • Mūsų atstovas dalyvavo komisijoje, apibendrinusioje apskaitos rezultatus ir nustačiusioje minimalų vilkų skaičių – 208.
 • Dalyvavome Vilko populiacijos valdymo ir apsaugos planą rengusioje darbo grupėje, kol ji buvo vienašališkai išardyta Aplinkos ministerijos sprendimu.
 • Tęsėme teisminį ginčą dėl, mūsų nuomone, nepagrįsto ir galiojančiam teisiniam reguliavimui prieštaravusio vilkų sumedžiojimo limito 2012-2013 metų medžioklės sezonui. Procesas nutrauktas teismui nusprendus, kad nevyriausybinės organizaijos neturi teisės skųsti tokio ministro įsakymo.
 • Po ilgamečio spaudimo pasiekėme, kad buvo įvestos ir įsigaliojo kompensacijos už vilkų daromą žalą ūkiniams gyvuliams.
 • Rengėme nemokamus Pėdsekystės kursus Kaune, kuriuose dalyvavo apie 40 žmonių.
 • Įsteigėme nominaciją už gražiausią laisvėje gyvenančios plėšriojo žinduolio nuotrauką Lietuvos gamtos fotografijos konkurse „Gintarinis žaltys“.
 • Pabaigėme ir elektroninėje erdvėje publikavome ūkininko žinyną.
 • Parengėme lankstinuką ūkininkams su pagrindine informacija apie gyvulių apsaugą, vilkų daromą žalą ir jos kompensavimą.
 • Parengėme ir išleidome informacinį bukletą visuomenei apie vilką.
 • Vykome pas nukentėjusius ūkininkus, rinkome ir teikėme jiems informaciją.
 • Stebėjome valstybinių institucijų veiksmus, dalyvavome įvairiose darbo grupėse ir pasitarimuose, teikėme pastabas teisės aktams ir kitiems sprendimams.
Finansai 2013 m.

Pajamos 2013 metais:

 • 7587,68 LTL gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 300 LTL ir 200 EUR tiesioginė fizinių asmenų parama.

Iš viso: 8578,24 LTL.

Išlaidos 2013 metais:

 • 1544,36 LTL už lankstinuko “Vilkas” 1000 egz. spausdinimą.
 • 988 LTL už projektorių Pėdsekystės kursams ir seminarams.
 • 331,98 LTL už daugiafunkcinį spausdintuvą raštvedybai.
 • 238,37 LTL už svetainės talpinimą.
 • 179,99 LTL už įsteigtą prizą “Gintarinis žaltys” konkursui.
 • 664,30 LTL kitų išlaidų.

Iš viso: 3947,00 LTL.

Planai 2014 metams
 • vykdyti visuomenės švietimą ir vilko priimtinumo didinimą;
 • padėti ūkininkams taikyti vilkų žalos prevencijos priemones;
 • siekti, kad Lietuvoje būtų parengtas ir patvirtintas Vilko populiacijos apsaugos planas ir jame apibrėžtos vilkų apsaugos gairės;
 • plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, siekti geriausių pasaulinių praktikų, kaip sugyventi su vilkais, taikymo Lietuvoje;
 • į gamtos pažinimo bei gamtos apsaugos veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės narių: skatinti savanorių dalyvavimą apskaitose, organizuoti pėdsekystės kursus, paskaitas ir seminarus, ieškoti naujų priemonių ir būdų
 • skleisti gamtosaugos idėjas.

Parsisiųskite 2013 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 129 KB).


2012 metų veiklos ataskaita

Padaryti darbai 2012 m.
 • 2012 metų žiemą delegavome apie 40 savanorių į Generalinės miškų urėdijos organizuotą kasmetinę vilkų ir lūšių apskaitą, kurioje savanoriai stebėjo apskaitą, rinko papildomus duomenis ir informaciją apie plėšrūnus.
 • Asociacijos atstovas dalyvavo komisijoje, apibendrinusioje 2012 metų plėšrūnų apskaitos rezultatus, pristatė savanorių pastebėjimus ir surinktą informaciją, pateikė mūsų atliktos analizės rezultatus.
 • Teikėme pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijos rengtam Vilko populiacijos gausos reguliavimo planui, kuris ministro įsakymu įsigaliojo 2012 m. vasario 17 d.
 • Asociacijos atstovas dalyvavo ir tebedalyvauja aplinkos ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje, kuri rengia Vilko populiacijos valdymo ir apsaugos planą. Rengėme pirmas dvi dokumento versijas.
 • Ėmėmės teisinių veiksmų dėl, mūsų nuomone, nepagrįsto ir galiojančiam teisiniam reguliavimui prieštaraujančio vilkų sumedžiojimo limito, nustatyto 2012-2013 metų medžioklės sezonui. Procesas dar nėra pasibaigęs, medžioklė nutraukta beveik pilnai išnaudojus kvotą (47 iš 50 numatytų).
 • Parengėme ir įteikėme peticiją aplinkos ministrui ir LR Prezidentei dėl nustatyto vilkų sumedžiojimo limito. Peticija atkreipė Prezidentės ir naujojo ministro dėmesį, susilaukė visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio.
 • Toliau dirbome su ūkininko žinynu, derinome tekstą su specialistais.
 • Atnaujinome svetainę www.vilkai.lt ir perkėlėme turinį į naują serverį.
 • Kartu su Lietuvos gamtos fondu rengėme pėdsekystės kursus, kuriuos lankė apie 40 žmonių.
 • Kartu su leidykla „Eugrimas“ įsteigėme prizą jaunimo kino forumo „Gamtos dienos“ prizininkams.
 • Dalyvavome Varšuvoje vykusioje tarptautinėje stambiųjų plėšrūnų konferencijoje.
 • Kaip partneriai dalyvavome jaunimo mainų projekte – siuntėme grupę jaunuolių į Lenkijoje surengtą gamtos stovyklą.
Finansai 2012 m.

Pajamos 2012 metais:

 • 3773,18 LTL gyventojų pajamų mokesčio 2% parama.
 • 1000 LTL tiesioginė Pauliaus Dziko ir Agnės Piliponytės-Dzikienės parama.
 • 250 LTL tiesioginė kitų asmenų parama.

Iš viso: 5023,18 LTL.

Planai 2013 metams
 • Išleisti ūkininko žinyną – bent jau elektronine forma.
 • Dalyvauti 2013 metų stambiųjų plėšrūnų apskaitoje ir rezultatų apibendrinime. Toliau siekti apskaitos tobulinimo, taip pat ieškoti alternatyvių plėšrūnų populiacijų būklės vertinimo būdų.
 • Toliau dalyvauti rengiant Vilko populiacijos valdymo planą, atstovauti gamtosauginę poziciją.
 • Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvauti LCIE veikloje, siekti geriausių pasaulinių praktikų taikymo Lietuvoje.
 • Šviesti ir į gamtos pažinimo bei gamtos apsaugos veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės: savanorių dalyvavimas apskaitose, pėdsekystės kursai, paskaitos ir seminarai, naujų priemonių ir būdų paieška.

Parsisiųskite 2012 m. veiklos ataskaitą su finansine atskaitomybe (pdf, 153 KB).

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!