Teisminis ginčas dėl limito (2012-2013)

Nemo enim in persequendo deterio-rem causam, sed meliorem facit

Teismo tyrimas negali pabloginti situacijos, jis gali ją tik pagerinti

 

Siekdami, kad ginčas dėl 2012-2013 metų medžioklės sezono vilkų sumedžiojimo limito būtų atviras ir kiekvienas galėtų susidaryti savo nuomonę, viešiname visą susijusią medžiagą.

2012-02-17 Aplinkos ministras patvirtina reguliavimo planą

Faktai: Aplinkos ministras priėmė Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą.

Komentarai: Plane numatyta, kad saugomose teritorijose vilkai nemedžiojami. Jei apskaitoje nustatoma 250 ir mažiau vilkų, tai medžioklė rajonuojama atsižvelgiant į žalą ir apskaitos rezultatus.

Susiję dokumentai:

2012-05-08 AM paskelbia plėšrūnų apskaitos rezultatus

Faktai: Aplinkos ministerija paskelbė apibendrintus plėšrūnų apskaitos rezultatus. Komisija nustatė, kad vasario 23 ir 28 d. vykusioje apskaitoje suskaičiuota 250 vilkų.

Komentarai: Komisijoje dalyvavo ir GAA “Baltijos vilkas” atstovas. Griežtai laikantis metodikos ir vertinant tik šviežius pėdsakus, būtų nustatyta mažiau (mūsų skaičiavimu – apie 210) vilkų, tačiau komisijoje patvirtintas ne minimalus, o apytikslis vilkų skaičius Lietuvoje, t.y. su galima paklaida į abi puses.

Susiję dokumentai:

2012-06-01 AM užklausia mūsų dėl numatomo vilkų sumedžiojimo limito

Faktai: Elektroniniu paštu gavome užklausimą iš Aplinkos ministerijos su prašymu kuo skubiau (iki 2012-06-04) pateikti savo nuomonę dėl numatomo 50 vilkų sumedžiojimo limito.

2012-06-03 Atsakome ministerijai, kad limitas prieštarautų teisės aktams

Faktai: Oficialiu raštu pateikėme savo nuomonę, nurodydami, kad įsakymo projektas prieštarauja galiojančiam reguliavimo planui, taip pat paraginome limitą nustatinėti vėliau, kai bus įvertinti žalos duomenys ir sukurtas Valdymo planas (tada dar tikėjome, kad planas bus baigtas iki liepos 1 d.).

Komentarai: Į šį raštą ir mūsų siūlymus negavome jokio atsakymo.

Susiję dokumentai:

2012-06-05 Ministras patvirtina 50 vilkų sumedžiojimo limitą

Faktai: Aplinkos ministras priėmė įsakymą, kuriame patvirtintas maksimalus 50 vilkų sumedžiojimo limitas ir nenumatytas medžioklės rajonavimas. Įsakymas paskelbtas Valstybės žiniose 2012-06-07.

Komentarai: Nors vilkų medžioklės klausimas kasmet susilaukia didelio dėmesio, tačiau apie priimtą įsakymą nutylėta. Nebuvome informuoti nei mes, nei visuomenė. Mes apie jį sužinojome visiškai atsitiktinai, praėjus bene dviems savaitėms nuo jo pasirašymo.

Susiję dokumentai:

2012-07-09 Ministro įsakymą apskundžiame VAGK

Faktai: Ministro įsakymą Nr. D1-476 apskundžiame Vyriausiajai administracinei ginčų komisijai (VAGK). Pagrindiniai skundo argumentai: nenumatytas rajonavimas ir nepagrįstai didelis (maksimalus galimas) limitas.

Komentarai: VAGK skundus nagrinėja ne teismo keliu ir per trumpą laiką (1 mėn.), todėl tikėjomės, kad ginčas bus išspręstas dar iki medžioklės sezono pradžios.

Susiję dokumentai:

2012-07-12 VAGK atsisako nagrinėti skundą

Faktai: VAGK atsisakė nagrinėti skundą, argumentuodama, kad tai ne jos kompetencija, o dėl viešojo intereso gynimo privalome kreiptis į administracinį teismą.

Komentarai: Atsisakymą gavome 2012-07-13. Tą pačią dieną šį sprendimą apskundėmė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Susiję dokumentai:

2012-07-13 Skundą dėl limito įteikiame VAAT

Faktai: Tą pačią dieną, kai gavome VAGK atsisakymą nagrinėti skundą, tą patį skundą įteikėme Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT).

Komentarai: Skundą papildėme prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ministro įsakymo galiojimo (tuo pačiu ir medžioklės sezono) sustabdymą, kol vyks teismo procesas. Pagrindinis argumentas – nesiėmus šios priemonės ir užtrukus teismo procesui, gali nebebūti galimybės įgyvendinti teismo sprendimą. T.y., atstatyti buvusią populiaciją, jei teismas nuspręs, kad ministro įsakymas neteisėtas.

Susiję dokumentai:

2012-07-19 VAAT atsisako priimti skundą

Faktai: VAAT atsisako priimti nagrinėti skundą, nes jis įteiktas pavėluotai (4-iomis dienomis).

Komentarai: Atsakymą gavome 2012-07-24. Skundas įteiktas pavėluotai, nes pirma jį teikėme VAGK. Nors skunde VAAT argumentavome, kad vėlavimas nežymus ir ne dėl mūsų kaltės (negalėjome žinoti, kad VAGK atsisakys nagrinėti mūsų skundą), tačiau teismas nusprendė, kad tai nėra pateisinama priežastis.

Susiję dokumentai:

2012-07-31 VAAT atsisakymą apskundžiame LVAT

Faktai: VAAT atsisakymą priimti nagrinėti skundą dėl ministro įsakymo apskundėme Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) atskiruoju skundu.

Komentarai: Argumentavome, kad vėlavimas nežymus, jo priežastis rimta, o mes elgėmės sąžiningai ir pagal galiojančius teisės aktus.

Susiję dokumentai:

2012-09-21 LVAT patenkina atskirąjį skundą

Faktai: LVAT patenkino mūsų atskirąjį skundą, panaikino 2012-07-19 VAAT nuosprendį ir nurodė iš naujo nagrinėti skundo dėl ministro įsakymo priėmimo klausimą.

Susiję dokumentai:

2012-09-27 VAAT priima mūsų skundą ir laikinai sustabdo medžioklę

Faktai: Šį kartą VAAT priėmė mūsų 2012-07-13 dienos skundą dėl ministro įsakymo teisėtumo. Taip pat nusprendė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t.y., sustabdė apskųsto ministro įsakymo galiojimą (kartu ir vilkų medžioklę) iki kol byla bus išnagrinėta iki galo.

Susiję dokumentai:

2012-10-04 AM apskundžia laikiną vilkų medžioklės sustabdymą

Faktai: AM atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė VAAT 2012-09-27 d. nutarties dalį dėl užtikrinimo priemonės taikymo.

Komentarai: AM argumentavo, kad vilkų reguliavimas būtinas dėl kelių priežasčių (sutrumpinta):

  1. Nereguliuojant galimas nekontroliuojamas populiacijos padidėjimas, dėl ko vilko grobio populiacijos gali būti sumažintos iki tokio lygio, kad jų išlikimas būtų negarantuojamas.
  2. Nereguliuojant vilkų populiacijos gali kilti grėsmė žmonių saugumui ir sveikatai, nes vilkai platina pasiutligę, serga žmogui pavojingomis ligomis – trichinelioze, niežais.
  3. Negalėdami medžioti vilkų, medžiotojai negalės pilnai realizuoti savo teisių medžioti.

2012-10-19 LVAT pateikėme savo atsiliepimą į AM skundą, argumentuodami, kad AM nepaneigė (ir net nebandė neigti) pagrindinės reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo priežasties – po teismo sprendimo gali nebebūti galimybės atkurti vilkų populiacijos iki ankstesnės būklės. Taip pat atsakėme į AM argumentus (sutrumpinta):

  1. AM viešai skelbiami medžiojamų gyvūnų apskaitų duomenys nerodo, kad vilkų grobio populiacijoms grėstų ženklus sumažėjimas. Praėjusiais metais, kai vilkų net ir po medžioklės buvo daugiau, nei šiemet, grobio populiacijų skaitlingumas nepakito. Be to, pagal oficialius AM skelbiamus duomenis medžiotojai sumedžioja iki 30% tauriųjų elnių, stirnų, briedžių, šernų ir bebrų (šie žvėrys sudaro vilkų raciono pagrindą). Todėl AM turi galimybę apsaugoti grobio populiacijas reguliuodama medžioklę.
  2. Vilkų keliama grėsmė žmonių sveikatai ir saugumui nėra pagrįsta ar įrodyta. Taip pat AM turi priemones užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugumą net ir laikinai sustabdžius vilkų medžioklės sezoną – išduodama specialius leidimus medžioklei.
  3. Medžiotojams negali kilti jokie pagrįsti lūkesčiai, kad jie galės kiekvieną medžioklės sezoną medžioti vilkus.

Susiję dokumentai:

2012-10-31 LVAT patenkina AM atskirąjį skundą ir atnaujina vilkų medžioklę

Faktai: LVAT patenkino AM atskirąjį skundą dėl užtikrinimo priemonės taikymo ir faktiškai atnaujino vilkų medžioklės sezoną.

Susiję dokumentai:

2012-12-03 VAAT priima sprendimą dėl VAGK atsisakymo nagrinėti skundą

Faktai: VAAT priėmė nutartį, kurioje konstatavo, kad VAGK neteisingai aiškina Administracinių bylų teisenos įstatymą ir nepagrįstai atsisakė priimti GAA “Baltijos vilkas” skundą dėl LR aplinkos ministro įsakymo panaikinimo. Teismas atsisakė atnaujinti bylos nagrinėjimą VAGK, nes byla jau yra nagrinėjama iš esmės pačio VAAT.

Komentarai: Teismo išaiškinimas reiškia, kad NVO gindamos viešąjį interesą gali kreiptis į administracinių ginčų komisijas, kurios ginčus sprendžia ne teismo keliu ir operatyviai. Ginčo nagrinėjimas teisme užima kur kas daugiau laiko ir gali būti brangus. Konkrečiai ginčui dėl aplinkos ministro įsakymo panaikinimo šis sprendimas įtakos neturi, nes byla jau nagrinėjama VAAT.

Susiję dokumentai:

2012-12-31 VAAT atmeta skundą dėl limito kaip nepagrįstą

Faktai: VAAT priėmė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad GAA „Baltijos vilkas“ skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas, nes Lietuvos teritorijoje yra priskaičiuota 976 vilkų, todėl neva Lietuvoje yra ne minimalus siektinas vilkų populiacijos dydis – 250 vilkų, o didesnis ir todėl Skundžiamas įsakymas tariamai pagrįstai priimtas vadovaujantis Plano 16.1 punktu.

Komentarai: ministerijos argumentai, kuriais grindžiama nutartis (sutrumpinta):

  1. Skunde nurodomas 250 vilkų skaičius yra tik valstybiniuose miškuose ir saugomose teritorijose atliktos vilkų gausos apskaitos duomenys. Tai sudaro apie 50% Lietuvos miškų.
  2. Tuo tarpu ministerija įvertino duomenis iš visų Lietuvos medžioklės plotų atliktų apskaitų, ir nustatė, kad visoje Lietuvos teritorijoje priskaičiuoti 976 vilkai.
  3. BV nėra pateikęs jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad yra reali grėsmė vilkų populiacijai Lietuvoje, ar kad vilkų populiacijos dydis yra minimalus siektinas, ar mažesnis už minimalų siektiną.

2012-12-11 teismo posėdžio metu pateikėme mūsų atsakymus į šiuos argumentus (žr. žemiau), tačiau jie nutartyje nėra minimi.

Susiję dokumentai:

2013-01-14 VAAT sprendimą apskundžiame LVAT

Faktai: VAAT sprendimą skundą dėl limito atmesti kaip nepagrįstą apskundėme Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT).

Komentarai: Pagrindinis mūsų argumentas yra tai, kad reguliavimo plane yra reglamentuota, kaip nustatomas vilko populiacijos dydis, ir laikantis šio reguliavimo buvo apskaičiuoti 250 vilkų. Plane numatant, kokiu būdu yra nustatomas vilko populiacijos dydis, buvo atsižvelgta į tyrimų duomenis bei mokslinę informaciją, ir pačios Aplinkos ministerijos laikyta, kad apskaita, vykdoma Plane nustatyta tvarka, yra adekvati ir tinkamai nustato vilko populiacijos dydį. Taip pat pažymėtina, kad reglamentuotoje metodikoje nėra numatoma atsižvelgti į medžiotojų apskaitos rezultatus.

Susiję dokumentai:

2013-07-04 LVAT nutraukia bylą

Faktai: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė sprendimą, kuriuo atmetė GAA “Baltijos vilkas” apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) 2012-12-31 dienos sprendimą, ir nutraukė bylą. Nutartis neskundžiama.

Komentarai: LVAT nenagrinėjo ginčo esmės, tačiau išaiškino, kad skundžiamas ministro įsakymas yra norminis teisės aktas, kurio skųsti NVO neturi teisės. Viso proceso metu nė vienai iš instancijų nekilo abejonių ar ginčo dėl to, kad teisės aktas yra individualus, tačiau LVAT nusprendė kitaip. Priimtas sprendimas reiškia, kad ginčas iš esmės nebuvo išspręstas, t.y. teismas nenustatė, ar Aplinkos ministerija teisingai taikė Reguliavimo plano nuostatas.

Susiję dokumentai:

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!