Asociacijos įstatai

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas”

ĮSTATAI

Bendroji dalis

I. Bendroji dalis

 1. Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas” (toliau šiuose įstatuose vadinamas „Asociacija”) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose (mažiausiai vieną sąskaitą), kurio tikslas – koordinuoti jo narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal prievoles Asociacija atsako tik savo turtu.
 2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimų ir šių įstatų.
 3. Asociacija steigiama neribotam laikui.
 4. Asociacijos finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t. y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio mėn. 1 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.
 5. Asociacijos pavadinimas: Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas”.
 6. Asociacijos teisinė forma: asociacija.
 7. Asociacijos organai: visuotinis narių susirinkimas ir kolegialus Asociacijos valdymo organas – Asociacijos Taryba.
Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys, jos teisės

II. Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys, jos teisės

 1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
 2. Asociacijos veiklos tikslas – Baltijos regiono retų ir nykstančių gyvūnų apsauga.
 3. Asociacijos uždaviniai:
  1. vykdyti Asociacijos globojamų gyvūnų populiacijų tyrimus;
  2. siekti retų ir nykstančių gyvūnų medžioklės uždraudimo ir teisinės apsaugos;
  3. organizuoti retų ir nykstančių gyvūnų buveinių ir radviečių apsaugą;
  4. dalyvauti sprendimų dėl retų ir nykstančių gyvūnų įrašymo į saugomų gyvūnų sąrašus priėmime;
  5. inicijuoti kompensacinius mechanizmus dėl retų ir nykstančių gyvūnų daromos žalos ūkininkams;
  6. organizuoti šviečiamąją veiklą;
  7. kontroliuoti gyvūnijos apsaugos direktyvų, konvencijų ir kitų tarptautinių susitarimų įgyvendinimą vietos ir tarpvalstybiniu lygiu;
  8. siekti specialių saugomų teritorijų (NATURA 2000) įsteigimo Europos Sąjungoje saugomoms gyvūnų rūšims;
  9. bendradarbiauti su panašių tikslų siekiančiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
  10. ginti viešąjį interesą gamtosaugos klausimais.
 4. Asociacijos veiklos sritys:
  1. derybos su valstybinėmis institucijomis dėl Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
  2. su Asociacijos tikslais ir uždaviniais susijusių projektų vykdymas;
  3. bendradarbiavimas su mokslininkais, kitomis gamtosauginėmis organizacijomis;
  4. renginių (konferencijų, seminarų, diskusijų, stovyklų, žygių, vakaronių ir kt.) organizavimas;
  5. išvykų, ekspedicijų rengimas;
  6. protesto akcijos;
  7. duomenų apie retus ir nykstančius gyvūnus kaupimas, analizavimas, sisteminimas, publikavimas;
  8. leidyba;
  9. bendradarbiavimas su žiniasklaida;
  10. dalyvavimas ekspertizėse, nustatant gyvūnų ir jų veiklos tapatybę;
  11. dalyvavimas rengiant, svarstant, tobulinant teisės aktus;
  12. talkinimas aplinkosaugininkų veiklai;
  13. Asociacijos ir viešojo interesų gynimas teismuose;
  14. ūkinė-komercinė veikla, kuri neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 5. Asociacija turi teisę:
  1. skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, Asociacijos rėmėjus, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
  2. remti, plėsti ir organizuoti tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;
  3. atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;
  4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
  5. gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
  6. steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (įmones, fondus, asociacijas), būti jų akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);
  7. steigti visuomenės informavimo priemones;
  8. samdyti darbuotojus įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
  9. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.
 6. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų nariu.
 2. Asociacijos narys turi teisę:
  1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
  2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;
  4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
 3. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų.
 4. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimų tvarka; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimų tvarka; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas, priimdamas atitinkamą sprendimą.
 2. Nauji Asociacijos nariai priimami gavus atitinkamą prašymą, jeigu už naujo nario priėmimą balsuoja daugiau kaip 1/2 (pusė) Asociacijos Tarybos narių. Naujas narys laikomas priimtu nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos. Naujas narys įrašomas į Asociacijos narių sąrašą. Visi ketinantys tapti Asociacijos nariais turi susipažinti su jos įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.
 3. Asociacijos nariai gali bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Narys, nutaręs išstoti iš Asociacijos, apie tai privalo raštu pranešti Asociacijos Tarybai.
 4. Asociacijos nariai, nevykdę įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš Asociacijos. Narį pašalinti iš Asociacijos gali tik visuotinis narių susirinkimas. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu narys pašalinamas iš Asociacijos, jeigu jis:
  1. šiurkščiai pažeidžia Asociacijos įstatus;
  2. pažeidžia visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  3. pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su Asociacijų veikla;
  4. padaro žymios žalos Asociacijai;
  5. nemoka nario mokesčio daugiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iš eilės.

Apie priimtą sprendimą pašalintam nariui praneša visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

V. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas:
  1. keičia Asociacijos įstatus;
  2. skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos valdymo organų narius;
  3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
  5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
 2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
 3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
 4. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 5. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
 6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas bet kuriuo metu. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos Taryba arba ne mažiau kaip 1/4 (ketvirtadalis) Asociacijos narių. Apie būsimą susirinkimą nariams pranešama likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki susirinkimo.
 7. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio įstatų skyriaus 1 punkto „a” ir „e” papunkčiuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai skiriami (renkami) ar atšaukiami Asociacijos Tarybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių balsų „už” negu „prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šio įstatų skyriaus 1 punkto „a” ir „e” papunkčiuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti bei kai skiriami (renkami) arba atšaukiami Asociacijos Tarybos nariai, reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 8. Jeigu sušauktame visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos Taryba šaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame narių skaičiaus.
 9. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
 10. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami.
Asociacijos Taryba, jos kompetencija, Tarybos narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo) bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Asociacijos Taryba

VI. Asociacijos Taryba, jos kompetencija, Tarybos narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo) bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam sudaroma Asociacijos Taryba

 1. Asociacijos valdymo organas yra Asociacijos Taryba.
 2. Asociacijos Tarybą sudaro 3 (trys) nariai. Tarybos narius 1 (vienerių) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Tarybos narius anksčiau termino, jeigu jie pažeidė Asociacijos įstatus ir dėl to padarė žalos Asociacijai, savo elgesiu diskredituoja Asociaciją. Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
 3. Asociacijos Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininką iš Tarybos narių išsirenka pati Taryba.
 4. Asociacijos Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Tarybą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Atsistatydinus Tarybos pirmininkui, Taryba išsirenka naują pirmininką. Atsistatydinus Tarybos nariui, per 14 (keturiolika) dienų sušaukiamas visuotinis narių susirinkimas, kuris paskiria (išrenka) naują Tarybos narį vietoje atsistatydinusio.
 5. Esant santykiams su kitais asmenimis, Asociacijos vardu veikia Asociacijos Taryba. Asociacijos taryba priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Asociacijos Taryba atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, visuotinio narių susirinkimo sušaukimą, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, atsako už Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos narių apskaitą.
 7. Asociacijos Taryba skirsto lėšas, tvirtina turtinių įnašų įvertinimą, analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus šiuose įstatuose Asociacijos Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus. Taryba taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organų narius.
 8. Asociacijos Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Įgyvendinant Asociacijos Tarybos priimtus sprendimus sandorius Asociacijos vardu gali pasirašyti bet kuris Asociacijos Tarybos narys.
 9. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai protokoluojami.
Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

VII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 1. Nariui raštu pareikalavus, Asociacijos Taryba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Asociacijos veikla susijusių dokumentų. Jeigu Asociacijos Taryba atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
 3. Nariams pateikiamame Asociacijos narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Asociacijos turimus duomenis narių vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, narių adresai korespondencijai.
Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, kuria vadovaujantis skelbiama vieša Asociacijos informacija

VIII. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, kuria vadovaujantis skelbiama vieša Asociacijos informacija

 1. Asociacija pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba kitokiomis telekomunikacijų priemonėmis, jei įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip.
 2. Asociacijos pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.
 3. Už Asociacijos pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Asociacijos Taryba, o jei Asociacija likviduojamas – likvidatorius.
 4. Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, Asociacijos pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios”.
Asociacijos pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka

IX. Asociacijos pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka

 1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo Asociacijos narių turto.
 2. Asociacijos lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
 3. Asociacijos pajamų šaltiniai gali būti:
  1. narių įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
  2. rėmėjų suteiktos lėšos;
  3. testamentu Asociacijai paliktas turtas;
  4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
  5. Asociacijai priklausančių juridinių asmenų ir juridinių asmenų, kurių dalininku yra Asociacija, pelnas;
  6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš fondų, programų bei projektų;
  7. parama, gauta įstatymų nustatyta tvarka;
  8. pajamos iš Asociacijos įstatų nustatyta tvarka vykdomos ūkinės-komercinės veiklos.
 4. Narių ir rėmėjų įnašus, dovanas bei palikimą gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos.
 5. Pasibaigus ūkiniams metams, ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 dienos, Asociacijos Taryba turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su šia ataskaita.
 6. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
  1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 7. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 8. Asociacijos veiklą kontroliuoja revizorius.
 9. Asociacijos revizorius:
  1. tikrina ir vertina Asociacijos veiklą ir jos atitikimą šiems Įstatams bei taikytiniems teisės aktams, Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą;
  2. atlieka bet kokį kitą Asociacijos veiklos tikrinimą, jei tai jam paveda Visuotinis narių susirinkimas;
  3. praneša apie bet kokius neatitikimus, rastus atliekant tikrinimus.
 10. Revizoriui už suteiktas paslaugas yra atlyginama, atlyginimo dydį nustato Visuotinis narių susirinkimas.
Asociacijos įstatų ir būstinės keitimo tvarka

X. Asociacijos įstatų ir būstinės keitimo tvarka

 1. Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima visuotinis narių susirinkimas, kai už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių. Šis susirinkimas priima naują įstatų redakciją ir išrenka asmenį, kuris įgaliojamas pasirašyti pakeistus Asociacijos įstatus. Jeigu neišrenkamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo Asociacijos Tarybos pirmininkas.
 2. Už visų dokumentų, reikalingų priimti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pakeistus Asociacijos įstatus, pateikimą bei už pakeistų Asociacijos įstatų įregistravimą atsako Asociacijos Taryba.
 3. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos.
 4. Sprendimą pakeisti Asociacijos būstinę priima Asociacijos Taryba.
Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

XI. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir/arba atstovybes.
 2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir/arba atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos Taryba.
 3. Asociacijos Taryba priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius.

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!