Be kategorijosLietuvoje

Raštas ministrui dėl naktinių taikiklių naudojimo tvarkos

2024-04-30 | Kategorija: Be kategorijos, Lietuvoje | Komentarų nėra

Surašėme pastabas naktinių taikiklių naudojimo tvarkai. Pagrindinė pastaba, kad  pasigedome naktinių taikiklių naudojimo kontrolės priemonių, dėl ko buvo daugiausia reikšta pastabų argumentuojant prieš jų įteisinimą.


DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO NR. 24-7160

2024-04-28

Teikiame pastabas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projektui Nr. 24-7160, kuriuo, be kitų pakeitimų, taisyklės papildomos nuostatomis dėl naktinių taikiklių naudojimo tvarkos.<p >Mes vertiname, kad siūlomi Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Taisyklių) pakeitimai:

 • neįgyvendina Lietuvos Respublikos Medžioklės įstatymo (toliau – Įstatymo)  nuostatų ir taip pažeidžia Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytą sistemiškumo principą;

 • neužtikrina pakankamos apsaugos, kad naktiniai taikikliai nebus naudojami medžiojant tas rūšis, kurioms šio priedėlio naudojimas yra draudžiamas tarptautinėmis sutartimis, ir taip galimai pažeidžia Europos Tarybos konvencijos dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos nuostatas.

Toliau pateikiame detalų argumentavimą.

 1. 2024-03-14 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) straipsniais ir priedu įstatymą, kuriuo papildė Įstatymą 152 straipsniu. Straipsnis numato leidžiamus medžioklėje įrankius ir priemones, o 12-as straipsnio punktas nurodo, kad leidžiama naudoti „12) naktinius taikiklius ar jų priedus, pritvirtintus prie optinių taikiklių, medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras;“

 2. Tas pats Įstatymo pakeitimas pakeitė 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą, išdėstydamas jį taip: „1) tvirtina Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, kuriose nustato: <…>; leidžiamų naudoti įrankių ir priemonių naudojimo medžioklėje tvarką; <…>;“

 3. 2023-11-29 vykusio pagrindinio (Kaimo reikalų) komiteto posėdyje nagrinėta Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio vertinimo išvada ir pasiūlymai dėl šio Įstatymo projekto: „2.1. <…> Vadovaujantis išdėstytu, Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, Projekto nuostatos, kuriomis iš anksto galimai programuojamos korupcijos pasireiškimo galimybei palankios situacijos, yra vertinamos kaip ydingos antikorupciniu požiūriu. Siekiant išvengti tokių situacijų, siūlytina atsisakyti Projekto 152 straipsnio 12 punkto arba numatyti papildomas nuostatas, procedūras, kuriomis vadovaujantis už valstybinę medžioklės kontrolę atsakingas asmuo galėtų veiksmingai vykdyti minėto punkto tinkamo įgyvendinimo priežiūrą“.

 4. Komitetas atsižvelgė į šią Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabą: „Dėl siūlymo „<…> numatyti papildomas nuostatas, procedūras, kuriomis vadovaujantis už valstybinę medžioklės kontrolę atsakingas asmuo galėtų veiksmingai vykdyti minėto punkto tinkamo įgyvendinimo priežiūrą.<…> – Komitetas atsižvelgė: Komiteto patobulinto Projekto Nr. XIVP-3271(2) 1 straipsniu keičiamo įstatymo 5 str. 2 dalies 1 p. papildytas nuostata, kad Aplinkos ministerija tvirtina leidžiamų naudoti įrankių ir priemonių naudojimo medžioklėje tvarką.“

 5. Pabrėžtina, kad ši Specialiųjų tyrimų tarnybos išvada bent iš dalies pagrįsta oficialia aplinkos ministerijos pozicija: „Svarstant šį projektą Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete, Aplinkos ministerija pateikė nuomonę apie naktinių taikiklių ar jų priedų, pritvirtintų prie optinių taikiklių, leidimo naudoti medžioklėje galimybę. Aplinkos ministerijos teigimu, nėra praktinių galimybių veiksmingai kontroliuoti, kad naktiniai taikikliai būtų naudojami medžiojant tik tuos gyvūnus, kuriuos nurodo projektas, todėl nepalaikanti siūlymo numatyti atvejus, kuriais naktinių taikiklių ir jų priedų naudojimas medžioklėje nėra draudžiamas.

 6. Apibendrinant 2-5 punktus:

  - Aplinkos ministerija oficialiai teigė, kad efektyvi naktinių taikiklių naudojimo kontrolė yra labai didelė problema;

  - Specialiųjų tyrimų tarnyba tai pripažino korupcine rizika ir rekomendavo numatyti tinkamas nuostatas ir procedūras, kurios sudarytų prielaidas tinkamai kontrolei ir įstatymo įgyvendinimo priežiūrai;

  - Pagrindinis komitetas atsižvelgė į šį siūlymą ir Įstatymo pakeitimo projektą papildė nuostata, kuri paveda Aplinkos ministerijai nustatyti priemonių naudojimo tvarką.

  - Pagal Įstatymo projekto svarstymo ir sprendimų priėmimo chronologiją bei logiką akivaizdu, kad Aplinkos ministerijai skirta pareiga nustatyti leidžiamų medžioklėje naudoti priemonių (šiuo atveju – naktinių taikiklių) naudojimo tvarką yra ne formalumas, o aiškus pavedimas užtikrinti kiek galima efektyvesnę kontrolę, korupcinės rizikos užkardymą, ir tinkamą įstatymo įgyvendinimą.

 1. Aplinkos ministerijos parengtas Taisyklių pakeitimo projektas Nr. 24-7160 siūlo tokias formuluotes, susijusias su naktinių taikiklių naudojimu:

  - 5. Papildau 11.12 papunkčiu:

  „11.12. Naktinius taikiklius leidžiama naudoti tik medžiojant tykojant iš kilnojamų ar nekilnojamų medžioklės bokštelių, kitų virš žemės pakeltų priedangų ir slėptuvių, nuo kilnojamų kopėčių, kai ginklas laikomas ne žemesniame kaip žmogaus ūgis aukštyje, užtikrinant, kad šaudmenys kris į gruntą matomame šaudymo sektoriuje.“

  - 13. Pakeičiu 58.3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „58.3.9. naudojant naktinius taikiklius medžioti gyvūnus, kurie pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą negali būti medžiojami naudojant naktinius taikiklius;“.

 1. 58.3.9 papunkčio pakeitimas yra formalumas, pakartojantis įstatymo nuostatą. O 11.12 papunktis nurodo iš kokių vietų galima medžioti su naktiniais taikikliais, tačiau pagal formuluotę panašu, kad tai susiję su žmonių saugumu. Nei šie du punktai, nei kiti Taisyklių pakeitimai projekte net nebando spręsti naktinių taikiklių naudojimo tik tikslinėms rūšims kontrolės problemos. Apie šią problemą bei apie Įstatymo bei jo priėmimo procese įvardintą pareigą surasti efektyvios kontrolės sprendimus neužsimenama ir aiškinamajame rašte, nors ši problema yra puikiai žinoma Aplinkos ministerijai kaip pagrindinei problemos įvardintojai.

 2. Darytina išvada, kad Aplinkos ministerijos teikiamas Taisyklių pakeitimo projektas Nr. 24-7160 neįgyvendina Įstatymo nuostatų ir pažeidžia Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytą sistemiškumo principą: „7) sistemiškumo, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, <…>“.

 3. Aplinkos ministerija oficialiai pripažįsta, kad naktinių taikiklių naudojimo tik tikslinėms rūšims kontrolė yra labai didelė problema, tačiau įgyvendindama Įstatymą nesiima jokių veiksmų šiai problemai spręsti ar bent jau sumažinti, nors Įstatymas jai paveda tokią pareigą. Tokiu būdu su Aplinkos ministerijos žinia ir jos neveikimo pasekoje naktiniai taikikliai gali būti naudojami medžiojant ir rūšis, kurios nuo tokių medžioklės priemonių turi būti saugomos pagal tarptautinius susitarimus. Taip gali būti pažeidžiamos tokios konvencijos kaip Europos Tarybos konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos.

Pabrėžtina, kad naktinių taikiklių naudojimo kontrolė tik šūvio atlikimo metu yra praktiškai neįgyvendinama, todėl visiškai nepakankama. Todėl siekiant užtikrinti, kad naktiniai taikikliai nėra naudojami medžiojant neleistinas rūšis reikalingi Taisyklių pakeitimai, kurie leistų nelegalų panaudojimo faktą nustatyti visos medžioklės eigos metu.

Taisyklių pakeitimai galėtų numatyti, kad medžioklės lape būtų nurodoma, jog bus medžiojama su naktiniu taikikliu (galbūt nurodant ir laiką). Tokiu atveju visi sumedžioti gyvūnai, kuriuos gali patikrinti kontrolę atliekantis pareigūnas, būtų traktuojami kaip sumedžioti su naktiniu taikikliu. O naktinio taikiklio turėjimas medžioklės metu be šios žymos lape būtų traktuojamas kaip nelegalus jo naudojimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokie ar panašūs pasiūlymai buvo ne kartą teikiami svarstant Įstatymą kaip atsakas į kontrolės problemą. Pavyzdžiui, 2023-11-29 vykusio pagrindinio (Kaimo reikalų) komiteto posėdyje buvo pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Medžioklėtyros laboratorijos vadovo Artūro Kibišos atsakymai į Seimo narių klausimus: „<…> atitinkamai turėtų būti keičiama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso <…> 290 straipsnio 5 dalis, kuris numato Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir galėtų būti papildytas: Medžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis, naktinio matymo taikikliais ar jų priedais, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie taikiklių (ar jų priedų) naudojimą, <…>“.

Darytina išvada, kad Seimo nariai, balsuodami už Įstatymo projektą, manė, jog tokia ar panaši sistema bus įgyvendinta ir todėl kontrolė bus faktiškai įmanoma. O neįtraukiant tokių nuostatų į Medžioklės taisykles įgyvendinamas ne tas Įstatymo projektas, už kurį balsavo Lietuvos Respublikos Seimas.

 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta aukščiau, nepritariame Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projekto Nr. 24-7160 daliai, susijusiai su naktinių taikiklių naudojimo reglamentavimu. Manome, kad Taisyklių projektas neįgyvendina Medžioklės įstatymo, prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatyme numatytam sistemiškumo principui, ir galima pažeidžia tarptautines laukinės gyvūnijos apsaugos sutartis.

Siūlome projektą taisyti taip, kad naktinių taikiklių naudojimo tik tikslinėms rūšims kontrolė būtų faktiškai įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, pavyzdžiui, įgyvendinant Įstatymo svarstymo stadijoje ne kartą įvardintą siūlymą naktinio taikiklio naudojimą privalomai žymėti medžioklės lape.

 

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!