Be kategorijosInformacijaLietuvoje

Ir vėl siekiama įteisinti naktinius taikiklius medžioklėje

2023-04-26 | Kategorija: Be kategorijos, Informacija, Lietuvoje | Komentarų nėra

Dalinamės raštu, kurį išsiuntėme Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama įteisinti naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje.

DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1457

Teikiame pastabas 2023-04-25 įregistruotam pasiūlymui dėl Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-1457 (toliau – Projektas). Šis Projektas yra beveik identiškas siūlymui, registruotam 2022-12-08 dieną. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktų sistemoje prie Projekto pateikiami aiškinamasis raštas, lyginamasis variantas, Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos išvados yra skirti pradiniam visiškai skirtingam Projekto variantui, kurį 2022-03-24 teikė Seimo narys Linas Jonauskas.

Kadangi 2023-04-25 įregistruotame pasiūlyme argumentų praktiškai nėra, remiamės 2022-12-08 registruoto iš esmės analogiško pasiūlymo argumentais, toliau abu juos kartu vadindami Pasiūlymu.  Projektu siekiama įteisinti naktinių taikiklių ir jų priedų prie optinių taikiklių naudojimą medžioklėje. Tai siekiama padaryti dar nuo 2015 metų. Ankstesniais metais šie siekiai buvo argumentuojami afrikiniu kiaulių maru, šiuo metu argumentu tapo būtinybė rengtis civiliniam pasipriešinimui galimai karinei agresijai. Pernai, motyvuojant karo grėsmės ir paramos Ukrainai argumentais, buvo pakeisti LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsniai ir įteisintas naktinių taikiklių naudojimas civilinėje apyvartoje. Visgi dar tais pačiais metais sekęs siūlymas keisti ir LR Medžioklės įstatymą, kad medžiotojams naktinius taikiklius ne tik būtų galima turėti ir naudoti pratybose, bet ir naudoti medžioklėje, rodo, jog šalia civilinės gynybos tikslų esama ir kitų siekių. Taip pat Projektas remiamas klaidinančiais argumentais.

Detalios pastabos Projektui:

1. Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje nedera su argumentacija, naudota įteisinant jų turėjimą Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimu.

LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo projektas (toliau – Ginklų ir šaudmenų įstatymo pakeitimo projektas) pernai metais buvo argumentuotas poreikiu paruošti civilius gyventojus organizuotam pasipriešinimui karo atveju, o ne naudoti šiuos ginklų priedus pramogai. Antikorupcinio vertinimo išvadoje jau tada buvo įžvelgta, kad leidimas naktinius taikiklius įsigyti medžiotojams nedera su įstatymo pakeitimo projekto argumentacija ir neveda į pasirengimą organizuotam pasipriešinimui. Tai, kad vos po kelių mėnesių nuo Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įsigaliojimo naktinių taikiklių įteisinimo organizatoriai ėmė siūlyti keisti ir LR Medžioklės įstatymą, aktualizuoja antikorupcinio vertinimo išvadą.

2. Projektas grindžiamas klaidingais teiginiais apie LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo tikslus ir medžioklės painiojimu su pasirengimo civilinei gynybai pratybomis.

Pasiūlymo teiginys, kad „siūlymas patikslinti Projekto formuluotes yra privalomas siekiant įgyvendinti LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 3, 13 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymu įstatymų leidėjo nustatytus tikslus” yra neteisingas. Ginklų ir šaudmenų įstatymo pakeitimo projekto aiškinamajame rašte, 8-tame punkte, buvo nurodyta, kad keisti kitų įstatymų nereikia. LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimas aiškinamajame rašte buvo aiškinamas tuo, kad „asmenys, turintys kitus nei A kategorijos ginklus, gali tapti galinga gynybine jėga, tačiau jiems turi būti sudarytos galimybės įsigyti ginklų priedėlius (naktinius taikiklius), organizuotis į ginkluotus būrius, dalyvauti apmokymuose ir pratybose.“

Medžiojimas nėra ginkluoto pasipriešinimo apmokymai ar pratybos, o žvėrys nėra pratybų taikiniai, todėl ir naktinių taiklikių naudojimo medžioklei įteisinimas nėra susijęs su Ginklų ir šaudmenų įstatymo pakeitimo tikslais. Projekte teigiama, kad „įstatymo leidėjo tikslai iki šiol nėra įgyvendinti, kadangi medžiotojams nėra paskatų įsigyti ir turėti naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių, nes jų vis dar jokia apimtimi negalima naudoti medžioklėje.“ Ir kad, esą norint „realiai įgyvendinti įstatymų leidėjo ketinimus” būtina įteisinti taikiklių naudojimą medžioklėje.

Tai parodo, kad Projekto iniciatorių ketinimai susiję ne su civiline gynyba, o su medžioklės pramoga, ir kad Projekte medžioklės pramoga painiojama su pasirengimo civilinei gynybai pratybomis, tokiu būdu net nuvertinant pasirengimo civilinei gynybai svarbą.

3. Projektu siekiama įteisinti naktinių taikiklių naudojimą medžiojant iš bokštelių, t.y. vienam iš pagrindinių medžioklės būdų Lietuvoje.

Pasiūlyme teigiama, kad medžiotojams reikia „suteikti ribotą teisę išskirtiniais ir aiškiai Medžioklės įstatyme įvardintais atvejais naudoti naktinius taikiklius ir jų priedus medžioklėje“, tačiau pačiu Projektu siūloma įteisinti naktinių taikiklių naudojimą visiems nesaugomų rūšių gyvūnams. Kadangi Medžioklės taisyklių 58.26 punktas draudžia medžioklę tamsiu paros metu, išskyrus medžioklę tykojant, suprantama, kad projekto iniciatoriai šiuo momentu prašo įteisinti naktinius taikiklius medžioklei tykojant iš bokštelių, o tai yra nei ribota teisė, nei išskirtiniai atvejai. Medžioklė tykojant iš bokštelių yra vienas pagrindinių medžioklės būdų Lietuvoje, pasižymintis neigiamu poveikiu aplinkai, kadangi žvėrys prie bokštelių yra viliojami dideliais pašarų kiekiais. Svarbu pažymėti ir tai, kad medžioklė iš bokštelių yra individuali medžioklė ir neturi panašumo į organizuoto civilinio pasipriešinimo pratybas.

4. Tai, kas leidžiama ir draudžiama medžioklėje, turi likti apibrėžta įrankių, priemonių, būdų ir terminų visuma.

Projekto iniciatoriai siūlo į LR Medžioklės įstatymą perkelti įrankių ir priemonių sąrašą, pakoregavus jį pagal projekto iniciatorių norus, tačiau leidžiamus medžioklės būdus ir laikotarpius palikti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse (toliau – Medžioklės taisyklės). Tai ydingas pasiūlymas, nes medžioklės veiklą apibrėžia leidžiamų ir draudžiamų naudoti įrankių, priemonių, būdų ir terminų visuma, jie glaudžiai tarpusavyje susiję. Iškeliant vieną leidžiamų ar draudžiamų medžioklės įrankių, priemonių, būdų ir laikotarpių visumos dalį į vieną teisės aktą, o kitą paliekant, yra išardoma jų visuma ir nuoseklumas.

Draudžiamų įrankių, priemonių ir būdų atidalinimo problemiškumas matyti pačiame Projekte – jame nelogiškai išbrauktas transporto priemonių naudojimo medžioklėje draudimas. Šiuo metu galiojančiose Medžioklės taisyklėse esantis punktas „58.3. medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, medžioklės būdais“, kurį Projekto iniciatoriai pakeitę siūlo perkelti į LR Medžioklės įstatymą, apjungia draudžiamus naudoti įrankius, priemones ir būdus. Į šį skyrių yra įtrauktas draudimas medžioti „iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus“, „iš oro transporto priemonių“, „iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu“, „šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais“. Projekto iniciatoriai, aiškiai neargumentavę, išbraukia iš savo siūlymo visus su transporto priemonių naudojimu susijusius draudimus. Argumentavime projekto iniciatoriai nurodo tik tiek, kad medžioklės būdus reikėtų palikti Medžioklės taisyklėms, todėl galima įtarti, jog išbraukdami transporto priemones iš draudžiamų įrankių, priemonių ir būdų sąrašo, jie traktuoja jas kaip medžioklės būdą. Toks traktavimas nelogiškas, nes transporto priemonė yra priemonė, kurios naudojimas medžioklėje yra draudžiamas.

Ši situacija aiškiai parodo, kad draudžiamų įrankių, priemonių ir būdų visuma turėtų išlikti visuma ir būti reglamentuojama viename teisės akte. Norint atskirai LR Medžioklės įstatyme reglamentuoti leidžiamus ar draudžiamus medžioklėje naudoti ginklus ar ginklų priedėlius, vertėtų apsiriboti tik ginklų ir jų priedėlių (o ne visų įrankių ir priemonių) apibrėžimu LR Medžioklės įstatyme.

5. Medžioklė naudojant naktinius taikiklius yra neetiška, darytų žalą laukinių gyvūnų populiacijoms ir keltų pavojų žmonėms.

Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje atima iš žvėrių vienintelį jiems likusį saugų nuo žmonių nakties metą. Be to, naktinių taikiklių naudojimo efektyvi praktinė kontrolė yra neįmanoma, nes iš sumedžioto žvėries neįmanoma identifikuoti, kokie ginklo priedėliai buvo naudoti šaunant. Dėl šios priežasties naktinių taikiklių įteisinimas toms žvėrių rūšims, kurios nėra įtrauktos į Berno konvenciją, atvertų jų iš esmės nebaudžiamą naudojimą ir kitoms rūšims medžioti. Daugelis naktinių taikiklių nerodo geros kokybės vaizdo, tačiau skatintų medžioti tamsoje, todėl didėja pavojus netyčia sumedžioti arba sužeisti kitų rūšių, taip pat ir saugomų, gyvūnus, taip pat didėja rizika, kad gali būti netyčia šaunama į žmogų.

6. Naktiniai taikikliai negali būti naudojami medžiojant saugomose teritorijose.

Šiuo metu Medžioklės taisyklėse iš esmės nėra numatyto atskiro medžioklės saugomose teritorijose reglamentavimo, nors medžioklė, kaip saugomoms vertybėms poveikį daranti ūkinė veikla, saugomose teritorijose turi būti labiau ribojama. Medžioklės įrankių ir priemonių arsenalo plėtra prieš tai nenumačius atskiro medžioklės veiklos reglamentavimo saugomose teritorijose yra nepateisinama.

7. Projekte klaidingai teigiama, kad jis paremtas Berno konvencija.

Pasiūlyme teigiama: „naktinių ir termovizorinių taikiklių naudojimas kaimyninėse šalyse buvo įteisintas būtent remiantis Berno konvencija“. Berno konvencija, priimta 1979 metais, neįteisina jokių medžioklės įrankių ar priemonių. Konvencija skirta nykstančių rūšių apsaugai, joje numatyti draudžiami saugomus gyvūnus medžiojant naudoti įrankiai ir priemonės. Šioje konvencijoje nieko nesakoma apie nesaugomų rūšių medžioklę, tačiau šiuo metu iš esmės visi Berno konvencijos IV priede „Draudžiami medžioklės ir kitokio naudojimo būdai ir priemonės“ išvardinti įrankiai, būdai ir priemonės (nuodai, veidrodžiai, motorinės transporto priemonės, kilpos, sprogmenys ir t.t.) yra draudžiami visų rūšių gyvūnų medžioklėje.

Todėl tai, kad 1979 metų Berno konvencija draudė naktinių taikiklių naudojimą saugomų rūšių medžioklei, bet neužsiminė apie jų draudimą nesaugomų rūšių medžioklėje (nes tokia medžioklė neįėjo į konvencijos aprėptį), nėra argumentas 2023 metais pradėti naktinius taikiklius naudoti nesaugomų rūšių medžioklei, kaip nepradedam legaliai naudoti sprogmenų ar sraigtasparnių (irgi galėtų būti pasirengimas karo grėsmėms). Tai, kad naktinių taikiklių naudojimas yra įteisintas kaimyninėse šalyse, taip pat nėra argumentas įteisinti juos Lietuvoje.

Prieštaraujame 2023-04-25 pasiūlymui dėl medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektui Nr. XIVP-1457, nes jis nukrypsta nuo pilietinio pasipriešinimo organizavimo tikslo, yra grįstas klaidingais argumentais, kelia grėsmę Lietuvos gyvajai gamtai.

GAA “Baltijos vilkas” informacija

Google GmailEmail

Sveiki,
domitės GAA „Baltijos vilkas“ veikla?
Užsiprenumeruokite vilkai.lt naujienas el. paštu ir nepraleisite nė vieno mūsų straipsnio!